พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการปฐมวัยและฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เกิดความผูกพันอันดีระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน