พิมพ์

 

 

   
ครูปณตพร ภักดี
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูสุภานี ทองเนื้อขาว
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
 

ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

   ครูจิตติมาส พรหมทา
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
     
             ครูสุพัตรา เจริญวงษ์       
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
                ครูรุจิรา มากันต์
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3   
   
          

 ครูนฤมล อมรสุริยา
     ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4   

         
     
 
             ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
         ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 ครูจุฑาทิพย์ อังกูลดี
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
              ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
         ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
   
                
ครูดวงสมร ขจรกุล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
                
   
              ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ
 ครูพิเศษ หน้าที่พลเมือง/ประวัติศาสตร์
ครูวรรณิกา แก้วมณี
ครูพิเศษ ศิลปะ
          ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
            ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
               ครูนันทวัน วอนจิ๋ว
             ครูพิเศษ สังคมศึกษา
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ครูสิทธิโชค ขาวสะอาด  
ครูพิเศษ สุขศึกษา/พลศึกษา
             ครูอนุสรา จิลลานนท์
               ครูพิเศษ นาฏศิลป์
 
             ครูวิเชียร จันทร์จิตร
              ครูพิเศษ การงานฯ

  ครูจักรพงศ์ ประดับหิน 
ครูพิเศษ คณิตศาสตร์
              ครูบุศรา บุญเพชร
       ครูพิเศษ สุขศึกษา/พลศึกษา
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
            สุขศึกษาและพลศึกษา
 

               ครูสุริยา วิยะวงศ์
              ครูพิเศษ การงานฯ
               ดูแลวงโยธวาทิต

 ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
 ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
               ครูอนุธิดา อุตสาหะ
                 ครูพิเศษ แนะแนว
               ครูอุทิศ โพธิ์ปฐม
                ครูพิเศษ ดนตรี

  ครูกัลยานี วัฒนเสย  
งานการเงิน
       Albert Jorge M. Comon
            ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ
 
                ครูรัตนา สุขชัย
            ครูพิเศษ คริสต์ศาสนา
ครูวิไลพร วิวัฒน์วิทยา
 ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
 
        ครูขวัญตา จงเจริญจิตเกษม
              งานจัดซื้อ/ครุภัณฑ์
     
    ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 
              ครูสุภาพร ศรีสิงห์
  
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 
               ครูบังอร บุญหนัก
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
              ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
     
              ครูอภิญญา ศรีมุข
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูณัจฉรียา ตรีเหรา
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  
            ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 
              ครูธานีรัตน์ ศิลากร
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
            ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5, 5/6
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
              ครูอรณิช คำตาบุตร
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ครูสุนันท์ คุ้มสิน
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
            ครูวีระยา บุญเมืองแสน
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
       ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
              ภาษาต่างประเทศ
               ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
   
             ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
            ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
            ดูแลงานรักษาดินแดน
  ครูกุลธิดา จันทร์มีศรี
  ดูแลงานห้องสมุด

             ครูอนุชิต เพ็งต่าย
           ครูพิเศษ คณิตศาสตร์
           ครูฉลองชัย อรัญมิตร์
              ครูพิเศษ ชีววิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
   ครูพิเศษ นาฏศิลป์
             ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
               ครูพิเศษ การงานฯ
             ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
            ครูพิเศษ คณิตศาสตร์
            งานวัดผลระดับมัธยม
  ครูประกิจ เชี่ยวนาวิน
  ครูพิเศษ คริสต์ศาสนา
           ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
        ครูพิเศษ สุขศึกษา/พลศึกษา
          ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
                ครูพิเศษ ศิลปะ
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา
   ครูพิเศษ การงานฯ
             ครูเบญจวรรณ บุญจง
                ครูพิเศษ แนะแนว
   
  ครูพรพรหม ทองมีทิพย์
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน