พิมพ์

ครูพัณณ์ชิตา วกุลศิริพันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูภาวิณี เดชบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูนวลพรรณ มีลังค์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูสมหมาย สมัครจิตร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูจารุวรรณ วงศ์ศิรประภา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ครูกุหลาบ ทองประสม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

  ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์
  ครูประจำชั้น 2 (ป.1/1)

               ครูอนุสร พันธ์ุมี
          ครูประจำชั้น 2 (ป.1/2)

  ครูสุภาวดี ถาวรวุฒิประพันธ์
 ครูประจำชั้น 2 (ป.1/3)

               ครูพรสุข ชื่นบาน
          ครูประจำชั้น 2 (ป.1/4)
          ครูเนตรนภา วงษ์สวัสดิ์
         ครูประจำชั้น 2 (ป.1/5)
          ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
           ครูประจำชั้น 2 (ป.1/6)
               ดูแลงานธุรการ
   
 

            ครูณิชากร สรรพ่อค้า
            ครูพิเศษ ดนตรีสากล

 

   

ครูสุนทรี กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

 ครูสุนทรา กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูเพชรรัตน์ ชาวดร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

             ครูโสภา เหรียญทอง
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
            ครูศรีประภา ประราศรี
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
          ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม
          ครูประจำชั้น 2 (ป.2/1)

ครูวีรวรรณ วาปีโส
ครูประจำชั้น 2 (ป.2/2)
ดูแลงานวิชาการประถม

 ครูพิทักษ์ ปราโมกข์
 ครูประจำชั้น 2 (ป.2/3)
ดูแลงานโสตฯ

ครูเรวดี มาศมนตรี
ครูประจำชั้น 2 (ป.2/4)
ดูแลงานทะเบียน/วัดผล

   

 

ครูสุรดา ฉิมแก้ว
ครูประจำชั้น 2 (ป.2/5)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

   

ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูสุมัธยา บุญสอนธรรม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูราณี คชขันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูพรพิชชา ชื่นบาน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ครูพรชัย วาปีทำ
ครูประจำชั้น 2 (ป.3/1)

ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์
ครูประจำชั้น 2 (ป.3/2)
ดูแลงานธุรการ

ครูนิภา หลีพันธ์
ครูประจำชั้น 2 (ป.3/3)
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์

ครูศุทธหทัย เทพวัลย์
ครูพิเศษ ดนตรีไทย

ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
ครูประจำชั้น 2 (ป.3/5)

  ครูสำรวม บุญทับ
    งานทะเบียน/วัดผล
  

                ครูรัตนา ฉิมแก้ว
        ช่วยงานวิชาการระดับประถม

   

ครูวรรณภา พรหมศรี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูวิลาวัณย์ มนะเกษตรธาร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

              ครูนภสร เอี่ยมสำลี
       ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                 การงานอาชีพ

ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ครูชินวัฒน์ ชะระ
ครูประจำชั้น 2 (ป.4/1-ป.4/2)
ครูพิเศษ ว่ายน้ำ

ครูอนรรฆอร ศิลปไพบูลย์
ครูประจำชั้น 2 (ป.4/3)
ครูพิเศษ ศิลปะ

ครูธิลาวัลย์ ใจเสือ
ครูประจำชั้น 2 (ป.4/4)

ครูเอกพัน ศักดิ์สิทธานุภาพ
ครูประจำชั้น 2 (ป.4/6)

ครูศิษฏโชติ เบี้ยมุขดา
 ครูพิเศษ ดนตรีสากล 

              ครูวิภา การุญบริรักษ์
                      งานบัญชี

   

ครูพิชญานันท์ ศรีสวัสดิ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูธนาภรณ์ ทองสุข
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

              ครูพัชรีพร อินกว่าง
       ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูพรพิตรา จันทร์คติ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

 ครูวรินดา ปัญญาประชุม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูภัชรี มหาจันทร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ครูดารณี แยกรัง
ครูพิเศษ ประวัติศาสตร์

ครูบุญชิตา จิลลานนท์
ครูประจำชั้น 2 (ป.5/3)

ครูอัจฉราณี ธูปบ้านเซ่า
ครูประจำชั้น 2 (ป.5/4)

 

           ครูอังคณา สังสระน้อย
          ครูประจำชั้น 2 (ป.5/5)
               ครูพิเศษ ว่ายน้ำ

 

 ครูปรีชา พิศมัย
  ครูประจำชั้น 2 (ป.5/6)
ดูแลงานลูกเสือประถม-มัธยม

    
 ครูอุไร พันธุ์ไพโรจน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ครูสาริศา หงษ์ทอง
 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

            ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
     ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
               ครูวรรณภา มหิรัญ
  
    ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
            ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
               ภาษาต่างประเทศ
                ครูจงรัก ฉิมอ่อง
     ครูประจำชั้น 2 (ป.6/1-ป.6/2)
              ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์
     ครูประจำชั้น 2 (ป.6/3-ป.6/4)

            ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
          ครูประจำชั้น 2 (ป.6/5)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
         ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
          ครูประจำชั้น 2 (ป.6/6)
             Felisa B. Martin
           ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ
                ครูดาวัลย์ วาปิโส
                   งานการเงิน