ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล รัก-ซื่อสัตย์ เมตตา คงไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี  ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตากรุณา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมลอยกระทง ปี 2561


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ ต.บ้านชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อให้ นักเรียน ได้เรียนรู้กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ความอดทน การมีวินัยในระบบกลุ่มนักเรียน การสร้างวินัยในตนเอง การปฏิบัติจริง และการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561   ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี "สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสู่สากล" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2561


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์ 2018” ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทำโครงการเวทีคนเก่ง และได้กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง “ประดู่เกมส์ 2018” ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสู่สากล” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและค่ายลูกเสือบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี การจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม การทำงานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตอาสา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกล้าหาญ อดทน โดยใช้รูปแบบกระบวนการของลูกเสือ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียน นำโดยซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง พร้อมหนังสือเรียน ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านมาบโอน ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” โดยมีชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ บริษัทธนพรรณ 59 จำกัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้ประสานงานโครงการคือ นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นายยรรยง ทองประยูร เลขาธิการชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ พันเอกหญิงบัวบุษบา ยุคลอดิศัย ประชาสัมพันธ์ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Primary 1 Open House 2018 “เปิดเรือนเยือน ป.1” ปี 2561


เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวิชการระดับประถมร่วมกับฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม Primary 1 Open House 2018 “เปิดเรือนเยือน ป.1” ปีที่ 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พร้อมทั้งรับฟังการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และรับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ ที่เด็กๆ ได้ทำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมที่ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้กับนักเรียน  อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนให้กับบุตรหลานในปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ผู้ปกครองจะได้รับฟังการนำเสนอการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทั้ง 3 โปรแกรม โดยผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สุดท้ายผู้ปกครองจะได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนในแต่ละโปรแกรมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมฉลองศาสนนามนักบุญซิสเตอร์คณะผู้บริหาร 2561


ฝ่ายจิตตาภิบาล-คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ และนักบุญมารีอา มักดาเลนา ซิสเตอร์วิภา วิวัฒนมนตรี นักบุญคริสตีน่า ซิสเตอร์นุชนารถ เอกตระกูล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 กิจกรรมในวันนี้ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร พร้อมทั้งมีการแสดงของครูและนักเรียนบนเวทีให้ได้ชมกันอย่างมีความสุข พร้อมนี้ทางผู้บริหาร ได้เลี้ยงไอศกรีม-เค้กกล้วยหอม คุณครูและนักเรียน ได้เอร็ดอร่อย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561


เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้จัดกิจกรรม ลูกพระหฤทัยรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ที่อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน ในช่วงเช้าผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ได้อ่านสาส์นวันเยาวชน และพิธีลงนาม MOU กิจกรรม "รู้สนุก รู้ความสุข การบรรยาย "โครงการในพระราชดำริ กับแนวคิดการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง ร.9" การแสดงดนตรีของนักเรียนและกิจกรรม "ดนตรีสร้างสรรค์ สร้างชาติ สร้างอนาคต" ของศิลปินนักร้องหลายท่าน สร้างความสนุกพร้อมทั้งได้ความรู้กันอย่างครบครัน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย" 2561


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อพบเหตุสาธารณภัย การรู้จักเอาใจใส่ เรื่องความปลอดภัยในตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2560

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2561

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561