ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล รัก-ซื่อสัตย์ เมตตา คงไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึกระเบียบ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562


ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง สิ่งที่ได้พบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตและประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย


เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการและอาคารสถานที่ ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการป้องกันภัยจากอัคคีภัย วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการป้องกันจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้เป็นการรู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม การทำงานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตอาสา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกล้าหาญ อดทน โดยใช้รูปแบบกระบวนการของลูกเสือ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2562


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่แม่พระและขอพรจากพระแม่ ให้ปกป้องพิทักษ์รักษาลูกๆ ทุกคนให้ปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเชื่อ และความศรัทธาต่อแม่พระ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน 2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดโครงการ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  ร่วมกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ซึ่งนักเรียนจะได้ชมวีดีทัศน์ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ การพูดสุนทรพจน์ การอ่านทำนองเสนาะและการแสดงจิตตลีลาประกอบเพลงพ่อของแผ่นดิน ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ภิรมลาภา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มาเป็นประธานในการถวายพานพุ่ม ถวายเครื่องสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี พร้อมทั้งมีการแสดงเทิดพระเกียรติ 2 ชุด โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับนักเรียนมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง นักเรียนจะได้มีเกราะป้องกันตัวป้องกัน อย่างรู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ โดยได้จัดนักเรียนชาย ไปเข้าค่ายที่วัดเวฬุวนาราม และนักเรียนหญิงได้เข้าค่ายที่วัดคลองบ้านใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันไหว้ครู 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและได้กระทำตนในการมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร 2562


เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและงานจราจร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน เข้าร่วมอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับวินัยจราจร เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันงดสูบบุหรี่โลก 2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หลังจากนั้นฝ่ายปกครองได้งานจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและรู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากบุหรี่และสารเสพติดอื่นๆ พร้อมนี้ประธานชมรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายโทษและพิษภัยของบุหรี่แก่นักเรียน ณ อาคารมารีย์สวรรค์ พร้อมนี้ได้มีการเดินรณรงค์ภายในโรงเรียนและไปยังชุมชนใกล้โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อแถลงนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองระดับห้องเรียนและระดับชั้นเรียน พร้อมนี้ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูลูกยุค 4.0, การนำเสนอเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และแนะนำคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ปิดท้ายได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดอนเมืองมาชี้แจงเรื่องการใช้กฎจราจรและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการมาส่งบุตรหลานที่หน้าโรงเรียนในช่วงเช้า หลังจากนั้นผู้ปกครองก็ได้เข้าพบคุณครูประจำชั้นของบุตรหลานในแต่ละระดับชั้น

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
           ปีการศึกษา 2561
         ที่สอบติดมหาวิทยาลัย
              ปีการศึกษา 2562
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2560

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561