ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล รัก-ซื่อสัตย์ เมตตา คงไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2561  ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561


กิจกรรมวันไหว้ครูในปีนี้ ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน 2561  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูโดยมีฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน  นักเรียนได้แสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร คณะครู  พิธีไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพยอมรับนับถือครู  ทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561  ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดพิธีบูชามิสซาในโอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และเปิดปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์  โดยมีคุณพ่อสุทศ  ประมวลพร้อม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยซิสเตอร์ คณะครู เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง และนักเรียน    หลังพิธีบูชามิสซา  ผู้แทนนักเรียนได้ถวายของขวัญและดอกไม้แด่พระหฤทัย   ขอพระพรพระหฤทัยพิทักษ์รักษาโรงเรียนและทุกคนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนให้อยู่เย็นเป็นสุขและรอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร” 2561


เมื่อวันพุธที่ มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง จัดโครงการ "เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร" ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ การรู้และเคารพกฎจราจร เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นำความรู้ที่เข้ารับการอบรม ไปให้ความรู้กับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับขี่และการเคารพกฎจราจร โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัย...ห่างไกลสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากบุหรี่ ด้วยการให้ความรู้หน้าเสาธง ให้นักเรียนฟังถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย อีกทั้งได้มีการเดินรณรงค์ ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดยมีข้อความรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป เลิกสูบบุหรี่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่  อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ ผู้จัดการ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์   แนะนำหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้าทุกระดับชั้น  จากนั้นนักเรียนยังได้รับการแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน  จากฝ่ายวิชาการ  และ ระเบียบวินัยของโรงเรียน จากฝ่ายปกครอง  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้ว พ.ท.ด.ให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปฐมวัย 2561


เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2561   โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน แก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช  โดยมี ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ ผู้จัดการ และซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งได้แนะนำครูประจำชั้น, ครูพิเศษและพี่เลี้ยงของแต่ละห้องเรียน  เพื่อให้การเรียนการสอนของนักเรียนในระดับปฐมวัยมีการพัฒนาการไปในทิศทางที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่  อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์   แนะนำหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้าทุกระดับชั้น  จากนั้นนักเรียนยังได้รับการแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของโรงเรียน  จากฝ่ายวิชาการ  และ ฝ่ายปกครอง  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้ว พ.ท.ด.ให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันวิชาการ


เมื่อวันที่ 8-9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดงานวิชาการ ภายใต้ชื่อ ”สร้างสรรค์นวัตกรรม นำปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” โดยได้รับเกียรติจาก.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ อธิการ  ประธานในวันงาน ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ ผู้จัดการ และซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้จัดนิทรรศการวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการและทักษะความสามารถพิเศษ บูรณาการผลงาน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน”  อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ของพี่ๆ ม.6 รุ่นที่ 12  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน ความสำคัญของการเรียน  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้มีความผูกพันกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เมื่อวันที่ 17 – 19  มกราคม  2561  ฝ่ายจิตตาภิบาลและคณะครูระดับชั้น ม. 6 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 11 “ก้าวไปอย่างไร ให้สมศักดิ์ศรีความเป็นลูก พ.ท.ด.”  ณ โรงแรมชวาลัน จ.นครปฐม จุดประสงค์เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักรักและภูมิใจในสถาบันของตนเองศึกษาอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

งานราตรีฟ้า-ขาว 2018 ระดับประถมและมัธยม


วันเสาร์ที่ 20  มกราคม  2561  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมราตรีฟ้า-ขาว  จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถทางด้านการแสดงบนเวที  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคี  มีการรับประทานอาหาร และพบปะสังสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จัดงานวันครู “"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"  ณ อาคารมารีสวรรค์  การจัดงานในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม พิธีบูชาครู จากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัลให้กับ
ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ  ครูดีศรีพระหฤทัย  อีกทั้งสมาคมผู้ปกครองได้เข้าร่วมพิธี และได้มอบของรางวัลและแสดงความยินดีให้กับครูดีเด่นทั้งสองประเภทด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 10


เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561  ฝ่ายปฐมได้จัดกิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 10 "ร้อง เล่น เต้นโชว์" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก  อีกทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนวิชาดนตรี ซึ่งประกอบด้วย การร้อง การอ่าน การฟัง การปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพและประโยชน์  ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้น  พร้อมกันนั้นให้นักเรียนได้รับรู้และชื่นชมในความสามารถของตนและผู้อื่น และเกิดความสามัคคีของคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ   มีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีให้นักเรียนฟัง ซึ่งปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ดังนี้  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"  อีกทั้งได้สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วยการเล่นเกมของแต่ระดับละชั้น มีการแจกของรางวัลมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2560

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2561

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2560