ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล รัก-ซื่อสัตย์ เมตตา คงไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

วจนพิธีกรรมฉลองศาสนนามนักบุญซิสเตอร์คณะผู้บริหาร 2561


ฝ่ายจิตตาภิบาล-คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ และนักบุญมารีอา มักดาเลนา ซิสเตอร์วิภา วิวัฒนมนตรี นักบุญคริสตีน่า ซิสเตอร์นุชนารถ เอกตระกูล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 กิจกรรมในวันนี้ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร พร้อมทั้งมีการแสดงของครูและนักเรียนบนเวทีให้ได้ชมกันอย่างมีความสุข พร้อมนี้ทางผู้บริหาร ได้เลี้ยงไอศกรีม-เค้กกล้วยหอม คุณครูและนักเรียน ได้เอร็ดอร่อย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561


เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้จัดกิจกรรม ลูกพระหฤทัยรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ที่อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน ในช่วงเช้าผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ได้อ่านสาส์นวันเยาวชน และพิธีลงนาม MOU กิจกรรม "รู้สนุก รู้ความสุข การบรรยาย "โครงการในพระราชดำริ กับแนวคิดการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง ร.9" การแสดงดนตรีของนักเรียนและกิจกรรม "ดนตรีสร้างสรรค์ สร้างชาติ สร้างอนาคต" ของศิลปินนักร้องหลายท่าน สร้างความสนุกพร้อมทั้งได้ความรู้กันอย่างครบครัน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย" 2561


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อพบเหตุสาธารณภัย การรู้จักเอาใจใส่ เรื่องความปลอดภัยในตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ปี 2561


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึกระเบียบ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2561


ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2561 ได้มีกิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภายใต้ ชื่อ  “งานเทคโนโลยีทรงสรรค์สร้าง งานช่างทรงเป็นอัจฉริยะ งานศิลปะทรงเป็นอัครศิลปิน” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะพื้นฐาน ในการทำงานร่วมกัน  สามารถแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองได้  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำนึก และสร้างคุณค่า  ในอาชีพของตนเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561


ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง สิ่งที่ได้พบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตและประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่ม Cluster ชลบุรี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2561


เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 กลุ่ม Cluster ชลบุรี โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งมีทั้งคุณครูและนักเรียน ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมนำชมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานสร้างฝาย และงานด้านฝีมือที่เป็นผลงานนักเรียน ซึ่งต่างได้รับความรู้ พร้อมความเพลิดเพลินในการเข้าชมตามบูธและร่วมฝึกปฏิบัติต่างๆ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 2561


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดมารีสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่แม่พระและขอพรจากพระแม่ให้ปกป้องพิทักษ์รักษาลูกๆ ทุกคนให้ปลอดภัย  และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเชื่อและความศรัทธาต่อแม่พระ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2561


เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ ภายใต้ชื่องานว่า "สนุกกับกระบวนการวิทย์ จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์" เพื่อเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
และในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางฝ่ายวิชาการได้นำนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ไปศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ เมืองทองธานี ซึ่งนักเรียนได้เข้าดูกิจกรรมตามบูธต่างๆ กันอย่างสนุกพร้อมได้รับความรู้ ในสิ่งที่ไม่มีในบทเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้เป็นการรู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม การทำงานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตอาสา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกล้าหาญ อดทน โดยใช้รูปแบบกระบวนการของลูกเสือ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561


วันแม่แห่งชาติ หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า "วันแม่"  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561   เราทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และเป็นโอกาสพิเศษที่ลูก ๆ ทุกคนจะแสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่ บอกรักแม่ ให้แม่ได้ชื่นใจ  นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่ บางคนได้แต่งบทกลอนวันแม่ เขียนใส่การ์ดมอบให้แม่เพื่อเป็นของขวัญแด่ท่าน กิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงและรำอวยพระพรพระองค์ท่าน ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนต่างชื่นชอบและมีความสุขในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1- ป.2 ปี 2561


เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 (IP)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศในการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา..เยี่ยมให้กำลังใจผู้รอโอกาส 2561

เมื่อวันที่ 2 และ 9  สิงหาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมร้อยดวงใจลูกพระหฤทัยใจเป็นหนึ่ง จิตอาสา..เยี่ยมให้กำลังใจผู้รอโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 โดยครูและนักเรียนได้นำสิ่งของไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้รอโอกาสที่ชุมชนสุวรรณี, หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3, ชุมชนตลาดกลาง และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับ ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในงานได้มีการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 66 พรรษา พร้อมทั้งได้มีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับคุณครู นอกจากนี้นักเรียนได้มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน และนักศึกษาวิชาทหารได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากสัสดีเขตดอนเมือง พันโทสุธาดา ซินศิริ ได้มากำกับดูแลการทำจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561


เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อจะได้นำไปถวายยังวัดต่างๆ ในบริเวณใกล้โรงเรียน และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไผ่เขียวจำนวน 45 รูป มารับบิณฑบาตร และในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญในพุทธศาสนา  มีโอกาสทำบุญ และถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา  โรงเรียนได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายรวม 5 วัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยจะได้นำสิ่งของไปแบ่งปันให้กับผู้ที่รอโอกาส เด็กกำพร้า และผู้พิการซ้ำซ้อน ในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2560

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2561

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2560