ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล รัก-ซื่อสัตย์ เมตตา คงไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดงานราตรีฟ้า-ขาว 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "สืบสานคีตศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย" เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อีกทั้งให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพทางด้านการแสดง เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และเพื่อหารายได้สนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดงานวันวิชาการ P.T.D. Academic Day 2018 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการ ทักษะความสามารถพิเศษ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 13 เพื่อให้นักเรียนรุ่นที่ 13 ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและต่อสถาบันการศึกษา ได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร ผู้บริหาร คุณครู และรุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกัน โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย


เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย โดยมีกิจกรรม 6 ฐานคือ มุดลอดผจญภัย, กล้องเปลี่ยนสี, สัมผัสพิศวง, ต่อเติมเสริมแต่ง, เดินทรงตัวต่างระดับ, ปฐมพยาบาลคุณหนู กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งได้ฝึกทักษากระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย

อ่านเพิ่มเติม...

งานราตรีฟ้า-ขาวปฐมวัย 2018


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดงานราตรีฟ้า-ขาว ปฐมวัย 2018 ขึ้น ภายใต้ชื่อ สนุก สุขใจ Life Style Thailand เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กอนุบาลให้กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมศักยภาพและความสามารถของบุตรหลาน อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกัน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นประจำทุกปี และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีกับครูฉลอง 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ ครูดีศรีพระหฤทัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจห้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พากเพียร และมุ่งมั่นในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการ ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ เป็นประธาน ท่านผู้จัดการ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ มาร่วมในพิธี คุณครูแต่ละระดับชั้นได้ร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 28


เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้นที่ห้องประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมหาธิการิณี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู พร้อมทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูของโรงเรียนในเครือคณะ ณ ลานหทัยนิรมล พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในงานคณะผู้บริหารและคุณครูต่างได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า...

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณในการที่ตำรวจจราจรได้มาอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีความคล่องตัวและสะดวกปลอดภัย อีกทั้งพนักงานของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน ดูแลความสะอาดบริเวณทั่วไปของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2562  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ณ  ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันอังคารที่ 18 - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปัน โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ อีกทั้งได้มีกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสหรรษา พร้อมทั้งงานกิจกรรมส่งความสุข แด่คุณพ่อและซิสเตอร์ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งทั้งนักเรียนและคุณครูได้รับความสุขและความสนุกกันถ้วนหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "PTD Winter and Christmas Fair 2018" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฝึกระเบียบ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ "ผลผลิต จากจิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ภายใต้ชื่องานว่า "PTD. 4 ส. สร้างคน สร้างงาน สานฝัน สู่อาชีพนักธุรกิจน้อย"เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้ กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2560

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2561

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561