ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล รัก-ซื่อสัตย์ เมตตา คงไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณในการที่ตำรวจจราจรได้มาอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีความคล่องตัวและสะดวกปลอดภัย อีกทั้งพนักงานของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน ดูแลความสะอาดบริเวณทั่วไปของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2562  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ณ  ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันอังคารที่ 18 - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปัน โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ อีกทั้งได้มีกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสหรรษา พร้อมทั้งงานกิจกรรมส่งความสุข แด่คุณพ่อและซิสเตอร์ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งทั้งนักเรียนและคุณครูได้รับความสุขและความสนุกกันถ้วนหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "PTD Winter and Christmas Fair 2018" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฝึกระเบียบ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ "ผลผลิต จากจิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ภายใต้ชื่องานว่า "PTD. 4 ส. สร้างคน สร้างงาน สานฝัน สู่อาชีพนักธุรกิจน้อย"เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้ กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สาระคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การสังเกต การคิดอย่างเป็นระบบ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนและคุณครู ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 ปี 2561


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี  ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตากรุณา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมลอยกระทง ปี 2561


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ ต.บ้านชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อให้ นักเรียน ได้เรียนรู้กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ความอดทน การมีวินัยในระบบกลุ่มนักเรียน การสร้างวินัยในตนเอง การปฏิบัติจริง และการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561   ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี "สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสู่สากล" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2561


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2560

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2561

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561