ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล รัก-ซื่อสัตย์ เมตตา คงไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ P.T.D. จึงกำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายสัมพันธ์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นดี...มีคุณธรรม นำความรู้สู่ความสำเร็จ" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถดำรงชีวิตในสถาบันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการประถมและฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดให้มีการประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับผลการเรียน และรับหนังสือแบบเรียนในช่วงชั้นใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...

งานสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ครั้งที่ 19

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้จัดงานวันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัย ครั้งที่ 19 พิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสุเทพ และคุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาส วัดมารีสวรรค์ และงานสังสรรค์และมอบรางวัลสำหรับ พนักงานที่ทำงานนานปี ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ในปีนี้มีพนักงานที่รับรางวัลทำงานนานปี ดังนี้
พนักงานเกษียณ 1 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 30 ปี จำนวน 2 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 20 ปี จำนวน 4 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 15 ปี จำนวน 3 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี จำนวน 4 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี จำนวน 11 คน

อ่านเพิ่มเติม...

งานเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และร่วมร้อยดวงใจของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการปฐมวัยและฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เกิดความผูกพันอันดีระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 - วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการหนึ่งเดียวในพระหฤทัยฯ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ในหัวข้อ "ลูกพระหฤทัย ก้าวต่อไป สร้างตน เป็นคนดี สมศักดิ์ศรี P.T.D." เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความรัก ความกตัญญูต่อสถาบันและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับคุณครู เพื่อนกับเพื่อน โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดงานราตรีฟ้า-ขาว 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "สืบสานคีตศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย" เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อีกทั้งให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพทางด้านการแสดง เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และเพื่อหารายได้สนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดงานวันวิชาการ P.T.D. Academic Day 2018 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการ ทักษะความสามารถพิเศษ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 13 เพื่อให้นักเรียนรุ่นที่ 13 ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและต่อสถาบันการศึกษา ได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร ผู้บริหาร คุณครู และรุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกัน โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย


เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย โดยมีกิจกรรม 6 ฐานคือ มุดลอดผจญภัย, กล้องเปลี่ยนสี, สัมผัสพิศวง, ต่อเติมเสริมแต่ง, เดินทรงตัวต่างระดับ, ปฐมพยาบาลคุณหนู กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งได้ฝึกทักษากระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย

อ่านเพิ่มเติม...

งานราตรีฟ้า-ขาวปฐมวัย 2018


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดงานราตรีฟ้า-ขาว ปฐมวัย 2018 ขึ้น ภายใต้ชื่อ สนุก สุขใจ Life Style Thailand เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กอนุบาลให้กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมศักยภาพและความสามารถของบุตรหลาน อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกัน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นประจำทุกปี และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีกับครูฉลอง 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ ครูดีศรีพระหฤทัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจห้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พากเพียร และมุ่งมั่นในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการ ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ เป็นประธาน ท่านผู้จัดการ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ มาร่วมในพิธี คุณครูแต่ละระดับชั้นได้ร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 28


เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้นที่ห้องประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมหาธิการิณี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู พร้อมทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูของโรงเรียนในเครือคณะ ณ ลานหทัยนิรมล พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในงานคณะผู้บริหารและคุณครูต่างได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า...

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณในการที่ตำรวจจราจรได้มาอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีความคล่องตัวและสะดวกปลอดภัย อีกทั้งพนักงานของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน ดูแลความสะอาดบริเวณทั่วไปของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2560

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2561

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561