โครงการลูกพระหฤทัย ห่างไกลสารเสพติด

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ลูกพระหฤทัย ห่างไกลสารเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและรู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากสารเสพติด พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนีมาให้ความรู้แก่นักเรียน