กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์


เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิ ที่ลานคุณพ่อปีโอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย