กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด