กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์ 2018” ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทำโครงการเวทีคนเก่ง และได้กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง “ประดู่เกมส์ 2018” ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสู่สากล” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ภาพเก็บตกการแข่งขันกีฬา