เนื้อหา

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการปฐมวัยและฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เกิดความผูกพันอันดีระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ P.T.D. จึงกำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายสัมพันธ์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นดี...มีคุณธรรม นำความรู้สู่ความสำเร็จ" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถดำรงชีวิตในสถาบันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการประถมและฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดให้มีการประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับผลการเรียน และรับหนังสือแบบเรียนในช่วงชั้นใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561