เนื้อหา

กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561

พิมพ์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณในการที่ตำรวจจราจรได้มาอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีความคล่องตัวและสะดวกปลอดภัย อีกทั้งพนักงานของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน ดูแลความสะอาดบริเวณทั่วไปของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2562  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ณ  ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 18 - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปัน โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ อีกทั้งได้มีกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสหรรษา พร้อมทั้งงานกิจกรรมส่งความสุข แด่คุณพ่อและซิสเตอร์ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งทั้งนักเรียนและคุณครูได้รับความสุขและความสนุกกันถ้วนหน้า

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "PTD Winter and Christmas Fair 2018" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561