เนื้อหา

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive Program) ชั้น ป.6 - ม.1-3 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 - จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “IP English Camp PTD 2019” ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 - ม.1-3 ห้องเรียน IP เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive Program) ชั้น ป.6 - ม.1-3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึกระเบียบ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมปิดโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองที่หลากหลายวิธี เพื่อให้เกิดผลการทดลองที่เป็นจริง อีกทั้งนักเรียนได้วางแผนขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive Program) ชั้น ป.3-5 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 13-อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “IP English Camp PTD 2019” ณ บรุ๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนชั้น ป.3-5 ห้องเรียน IP เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยดี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive Program) ชั้น ป.3-5 ปีการศึกษา 2562