เนื้อหา

งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดงานราตรีฟ้า-ขาว 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "สืบสานคีตศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย" เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อีกทั้งให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพทางด้านการแสดง เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และเพื่อหารายได้สนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม: งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561

พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13

พิมพ์


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 13 เพื่อให้นักเรียนรุ่นที่ 13 ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและต่อสถาบันการศึกษา ได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร ผู้บริหาร คุณครู และรุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกัน โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดงานวันวิชาการ P.T.D. Academic Day 2018 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการ ทักษะความสามารถพิเศษ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561