กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3

พิมพ์


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี  ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตากรุณา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3

กิจกรรมลอยกระทง ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมลอยกระทง ปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ ต.บ้านชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อให้ นักเรียน ได้เรียนรู้กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ความอดทน การมีวินัยในระบบกลุ่มนักเรียน การสร้างวินัยในตนเอง การปฏิบัติจริง และการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561   ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี "สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสู่สากล" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561