กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึกระเบียบ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการและอาคารสถานที่ ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการป้องกันภัยจากอัคคีภัย วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการป้องกันจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย

กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับนักเรียนมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง นักเรียนจะได้มีเกราะป้องกันตัวป้องกัน อย่างรู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ โดยได้จัดนักเรียนชาย ไปเข้าค่ายที่วัดเวฬุวนาราม และนักเรียนหญิงได้เข้าค่ายที่วัดคลองบ้านใหม่

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง สิ่งที่ได้พบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตและประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562