กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2562

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่แม่พระและขอพรจากพระแม่ ให้ปกป้องพิทักษ์รักษาลูกๆ ทุกคนให้ปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเชื่อ และความศรัทธาต่อแม่พระ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2562

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดโครงการ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ภิรมลาภา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มาเป็นประธานในการถวายพานพุ่ม ถวายเครื่องสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี พร้อมทั้งมีการแสดงเทิดพระเกียรติ 2 ชุด โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  ร่วมกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ซึ่งนักเรียนจะได้ชมวีดีทัศน์ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ การพูดสุนทรพจน์ การอ่านทำนองเสนาะและการแสดงจิตตลีลาประกอบเพลงพ่อของแผ่นดิน ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู 2562

พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและได้กระทำตนในการมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันไหว้ครู 2562