กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดงานวันวิชาการ P.T.D. Academic Day 2018 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการ ทักษะความสามารถพิเศษ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์