กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สาระคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การสังเกต การคิดอย่างเป็นระบบ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนและคุณครู ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม