กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "PTD Winter and Christmas Fair 2018" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข