กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันงดสูบบุหรี่โลก 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หลังจากนั้นฝ่ายปกครองได้งานจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและรู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากบุหรี่และสารเสพติดอื่นๆ พร้อมนี้ประธานชมรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายโทษและพิษภัยของบุหรี่แก่นักเรียน ณ อาคารมารีย์สวรรค์ พร้อมนี้ได้มีการเดินรณรงค์ภายในโรงเรียนและไปยังชุมชนใกล้โรงเรียน